Từ vụ sập sàn phòng học: Kiên quyết không sử dụng các công trình trường học hết niên hạn