BHXH VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN:

Tiếp tục thí điểm phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt cho người hưởng.
Ảnh: AC
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt cho người hưởng. Ảnh: AC
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt cho người hưởng. Ảnh: AC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top