Thanh Hóa: Lũ về khủng khiếp, giữ được mạng là còn may