Quảng Trị: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của bom mìn

Chuẩn bị rà phá bom mìn. Ảnh: Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị.
Chuẩn bị rà phá bom mìn. Ảnh: Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị.
Chuẩn bị rà phá bom mìn. Ảnh: Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị.
Lên top