Quảng Ninh: 5 xã của huyện Ba Chẽ bị chia cắt sau khi bão Sơn Tinh đổ bộ