Phó Thủ tướng yêu cầu tránh lãng phí khi thực hiện đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình