Chính phủ chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2018

Năm 2018, Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: H.N
Năm 2018, Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: H.N
Năm 2018, Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: H.N
Lên top