Phải chui qua lỗ làm việc với cán bộ: Phản cảm và bất lợi cho dân

Người dân phải chui qua cái lỗ kính nhỏ để làm việc với cán bộ.
Người dân phải chui qua cái lỗ kính nhỏ để làm việc với cán bộ.
Người dân phải chui qua cái lỗ kính nhỏ để làm việc với cán bộ.
Lên top