Ông Nguyễn Minh Mẫn được phép tổ chức họp báo vào sáng mai

Ông Nguyễn Minh Mẫn được tổ chức họp báo sau 2 lần xin phép
Ông Nguyễn Minh Mẫn được tổ chức họp báo sau 2 lần xin phép