Nữ sinh kể về quãng thời gian bị lôi kéo tham gia "Hội thánh Đức chúa trời"

Một buổi truyền đạo của "Hội thánh đức chúa trời"
Một buổi truyền đạo của "Hội thánh đức chúa trời"
Một buổi truyền đạo của "Hội thánh đức chúa trời"