Doanh nghiệp “tố” cán bộ hải quan ăn tiền, Thủ tướng yêu cầu điều tra

Cảng Đình Vũ.
Cảng Đình Vũ.