Công an “tái kiểm” kỳ thi công chức ở Đà Nẵng

Các kỳ thi công chức nhiều nơi vẫn để xảy ra tiêu cực.
Các kỳ thi công chức nhiều nơi vẫn để xảy ra tiêu cực.
Các kỳ thi công chức nhiều nơi vẫn để xảy ra tiêu cực.