Bộ Nội vụ sắp tuyển thêm hàng loạt công chức

Bộ Nội vụ sắp tuyển thêm nhiều công chức. Ảnh: DV
Bộ Nội vụ sắp tuyển thêm nhiều công chức. Ảnh: DV
Bộ Nội vụ sắp tuyển thêm nhiều công chức. Ảnh: DV