Cấp điện trở lại cho Cửa khẩu La Lay sau 7 ngày gián đoạn

Lên top