Bình Định: 24 tàu/ 184 lao động đang trong vùng nguy hiểm của bão số 12