Bị khám xét, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác nhảy lầu

Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên
Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên