Bão Damrey được xem là cơn bão lớn nhất sẽ vào Nam Trung Bộ trong 20 năm qua