Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Anh Sáu Khải luôn rất nặng tình với quê hương