10 trưởng, phó phòng Công an Đà Nẵng làm đơn xin nghỉ hưu sớm