Đảm bảo tiền lương tối thiểu, chế độ ăn giữa ca tốt hơn

Lãnh đạo Công đoàn Dệt May VN và Hiệp hội Dệt May VN tại lễ ký kết TƯLĐTT ngành Dệt May VN lần thứ tư nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho NLĐ. Ảnh: X.T
Lãnh đạo Công đoàn Dệt May VN và Hiệp hội Dệt May VN tại lễ ký kết TƯLĐTT ngành Dệt May VN lần thứ tư nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho NLĐ. Ảnh: X.T
Lãnh đạo Công đoàn Dệt May VN và Hiệp hội Dệt May VN tại lễ ký kết TƯLĐTT ngành Dệt May VN lần thứ tư nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho NLĐ. Ảnh: X.T
Lên top