Xử lý nghiêm hành vi sơn thếp nham nhở đền thờ Thánh Gióng