Trước khi cháy lớn, Cung Việt Xô đã là biểu tượng của Hà Nội như thế nào?

Lên top