Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tranh cướp lộc ở khai hội chùa Hương