Năm gà, nghe chuyện “Bình Định kê”

Một trận chọi gà trong lễ hội
Một trận chọi gà trong lễ hội