Đọc gì hôm nay: "Hà Nội của tôi" trong mắt cựu Đại sứ Pháp