Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi công văn hỏa tốc đề nghị xử lý nghiêm Nguyễn Thị Thành