Thế hệ trẻ và câu chuyện khẳng định bản thân với tinh thần #VERYSPECIAL