Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: “Không có Tùng Dương, thử xem!”