Nguyễn Thị Thành luôn đi trước nhà quản lý một bước?