Long An: Hoàn thành nhiều công trình văn hóa - lịch sử có giá trị

Huyện Cần Đước khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đình Tân Chánh và Lăng mộ Thống chế Nguyễn Khắc Tuấn. Ảnh: C.Đ
Huyện Cần Đước khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đình Tân Chánh và Lăng mộ Thống chế Nguyễn Khắc Tuấn. Ảnh: C.Đ
Huyện Cần Đước khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đình Tân Chánh và Lăng mộ Thống chế Nguyễn Khắc Tuấn. Ảnh: C.Đ
Lên top