Hát Xoan được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hát Xoan được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: BPT
Hát Xoan được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: BPT