Nghệ thuật Bài chòi thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Bài chòi hấp dẫn vì nghệ thuật diễn xướng độc đáo và có tính tương tác cao Ảnh: THANH HẢI
Bài chòi hấp dẫn vì nghệ thuật diễn xướng độc đáo và có tính tương tác cao Ảnh: THANH HẢI