Độc đáo tranh dân gian trên “mẹt”: Lấy truyền thống thể hiện cổ truyền