Vợ sỹ quan chuyên nghiệp đi làm có phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc?