Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiền lương làm thêm giờ và nghỉ bù được quy định thế nào?