Khi nào nghỉ giữa giờ được tính vào thời gian làm việc?