20 năm làm công việc nặng nhọc có được nghỉ hưu sớm?