Tiếp nhận hơn 547 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện