Phần mềm ngân hàng Việt chinh phục ASEAN ICT Awards