“Khai tử” xăng RON95 lúc này là ép uổng người tiêu dùng

Bố trí các trụ xăng sinh học E5 tại nhiều trạm xăng vẫn chưa tạo thuận lợi cho người tiêu dùng tiếp cận - Ảnh: M.Q
Bố trí các trụ xăng sinh học E5 tại nhiều trạm xăng vẫn chưa tạo thuận lợi cho người tiêu dùng tiếp cận - Ảnh: M.Q
Bố trí các trụ xăng sinh học E5 tại nhiều trạm xăng vẫn chưa tạo thuận lợi cho người tiêu dùng tiếp cận - Ảnh: M.Q