Không có dự án gây ô nhiễm môi trường nếu công nghệ tốt, kiểm soát tốt