Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 17

Các bác sĩ đầu ngành trình bày báo cáo
Các bác sĩ đầu ngành trình bày báo cáo