Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, khu vực 4:

Đậm sắc màu văn hóa đất phương nam