Tổng Bí thư: Không khí phấn khởi lan tỏa khắp cả nước