Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư: Không khí phấn khởi lan tỏa khắp cả nước