Quy định mới về khoanh thuế, nợ thuế không cẩn thận lại vẽ đường cho trốn thuế

ĐB Phan Thái Bình: Không cẩn thận, quy định mới về thuế sẽ vẽ đường cho DN... chạy.
ĐB Phan Thái Bình: Không cẩn thận, quy định mới về thuế sẽ vẽ đường cho DN... chạy.
ĐB Phan Thái Bình: Không cẩn thận, quy định mới về thuế sẽ vẽ đường cho DN... chạy.
Lên top