Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
Lên top