Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực 2 Ủy ban của Quốc hội

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Lên top