Chặt đứt lợi ích nhóm thao túng, “làm phép” với tài sản công