Thủ tướng: Ngành cao su cần chú trọng đến công nhân vùng khó khăn