Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng: Ngành cao su cần chú trọng đến công nhân vùng khó khăn