VPF có dám loại bỏ ông Trần Mạnh Hùng?

Ông Trần Mạnh Hùng sẽ bị xử lý ra sao? Ảnh: H.A
Ông Trần Mạnh Hùng sẽ bị xử lý ra sao? Ảnh: H.A
Ông Trần Mạnh Hùng sẽ bị xử lý ra sao? Ảnh: H.A